Kamera Kayıt Sistemleri Hakkında Aydınlatma Metni

Luxor Garden Hotel İçerisinde Yer Alan Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri Hakkında Aydınlatma Metni

Luxor garden Hotel  İçerisinde Yer Alan Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Sami Şahin Petrol İnş. Nak. Gıd. Ve Tur. San. Ltd.Şti.  ( Luxor Garden Hotel) veya “Şirket”  tarafından Luxor Garden Hoteli nde yer alan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Luxor Garden Hote ‘i  içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, otopark, lobi, resepsiyon, restaurantlar ve kat koridorları hizmet alanlarında bulunan 40 adet güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntü kaydı alınmaktadır.  Güvenlik kameraları aracılığı ile topladığımız kişisel verilerinizi, KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğini temin etmek ve bina güvenliğini sağlamak amaçları ile işlemekteyiz.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak kapalı devre kameralar vasıtasıyla otomatik yolla işlenmektedir. Kişisel verilerinizi sadece belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemekte ve aktarabilmekteyiz.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Topladığımız kişisel verilerinizi, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, Şirketimize bu alanda hizmet veren hizmet sağlayıcılarımıza; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabiliriz.

 1. Veri Sahiplerinin KVKK Kapsamında Hakları ile Başvuru Usul ve Esasları

Şirket bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
 • İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kişisel verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 1. Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgileri

İşbu aydınlatma metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Sami Şahin Petrol İnş. Nak. Gıd. Ve Tur. San. Ltd.Şti.  ( Luxor Garden Hotel) tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir.

Ticari Ünvan    : Sami Şahin Petrol İnş. Nak. Gıd. Ve Tur. San. Ltd.Şti.

                           ( Luxor Garden Hotel)

Adres                : Yahya Kaptan Mah. Kandıra Yolu Üzeri No:6  İzmit/Kocaeli
Tel                     : 0262 324 7575
Faks                 : 0262 324 7572
E-mail Adresi      :  info@luxorgardenhotel.com.tr